กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แผนแม่บทสารสนเทศ

  • แผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 คลิกที่นี่
  • แผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2562 - 2566) (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 คลิกที่นี่
  • แผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2562 - 2566) (ฉบับปรับปรุงปี 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 คลิกที่นี่
  • แผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๓) คลิกที่นี่
  • แผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ คลิกที่นี่