กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับปรับปรุง ปี 2566) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยาบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 คลิกที่นี่
  • แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2562 - 2566) (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยาบุคคล ประจำปีบัญชี 2565 คลิกที่นี่
  • แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2562 - 2566) (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยาบุคคล ประจำปีบัญชี 2564 (-) คลิกที่นี่
  • แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓) คลิกที่นี่
  • แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 - 2566 คลิกที่นี่