กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน

  • แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับปรับปรุง ปี 2566 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566 คลิกที่นี่
  • แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2562 - 2566) ฉบับปรับปรุง ปี 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 คลิกที่นี่
  • แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2562 - 2566) ฉบับปรับปรุง ปี 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 คลิกที่นี่
  • แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๓) คลิกที่นี่
  • แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ คลิกที่นี่