กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ยุทธศาสตร์กรม

  • แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 - 2564 คลิกที่นี่