กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผลการดำเนินงาน

 • รายงานประจำปี 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปภาพรวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปภาพรวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปภาพรวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
 • สรุปภาพรวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2560 คลิกที่นี่
 • สรุปภาพรวมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่
 • การกระจายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบปกติส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่
 • การกระจายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบปกติส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่
 • จำนวนเงินที่เสนอขอและอนุมัติ (ระบบปกติส่วนภูมิภาค) ปี 2559 คลิกที่นี่
 • จำนวนเงินที่เสนอขอและอนุมัติ (ระบบปกติส่วนกลาง) ปี 2559 คลิกที่นี่
 • จำนวนเงินที่เสนอขอและอนุมัติในระบบปกติส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2558 คลิกที่นี่
 • จำนวนเงินที่เสนอและอนุมัติในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่
 • จำนวนเงินที่เสนอและอนุมัติในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 คลิกที่นี่
 • จำนวนเงินที่เสนอและอนุมัติในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 คลิกที่นี่
 • จำนวนเงินที่เสนอและอนุมัติในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556 คลิกที่นี่