กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ติดตามและประเมินผลกระทบโครงการเพิ่มมูลค่าผ้าฝ้าย "พิมพ์พฤกษาภูหอ" (Phuho eco print) ขององค์กรสาธารณประโยชน์ “กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง”

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ สวนบานานาแลนด์ อำเภอภูหอ จังหวัดเลย รศ. อภิญญา เวชยชัย ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ส.ค. ลงพื้นที่ จ.เลย ติดตามและประเมินผลกระทบโครงการเพิ่มมูลค่าผ้าฝ้าย "พิมพ์พฤกษาภูหอ" (Phuho eco print) ขององค์กรสาธารณประโยชน์ “กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง” ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงิน 125,440 บาท โดยมีข้าราชการและพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดเลย ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ด้วย โครงการฯ มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT) ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มฐานลูกค้าผ้าฝ้ายเมืองเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1. การย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ (eco print) การเพ้นท์หรือวาดลายผ้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ตลาด craft นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการทำ เรื่อง eco print จากธรรมชาติ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพหลักและสร้างรายได้ มีการขยายช่องทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น อีกทั้ง มีการต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นอาชีพหลักในชุมชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชม ได้มีส่วนร่วมภายใต้กิจกรรม "eco print packet" โดยการวาดลวดลายบนผ้าของตนเอง นอกจากนี้ เกิดการลดช่องว่างระหว่างคน 3 วัย โดยมีการทำงานร่วมกัน เช่น ทอผ้า หรือการนำเสนอสินค้า เป็นต้น และลดการอยู่ติดบ้านของผู้สูงอายุทำให้มีความสุข มีสัมพันธที่ดีกับคนในชุมชน ในอนาคตจะนำกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนมาเป็นมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน