กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 6 นายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 องค์กร 2 โครงการ