กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 25656 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนฯ และร่วมกันพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2666
2. รับทราบแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566
3. โครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
4. พิจารณา (ร่าง) เค้าโครงรายงานประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
5. พิจารณาการติดตามและประเมินผลกระทบ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดพะเยา มุกดาหาร และจังหวัดสุรินทร์
6. พิจารณาการติดตามและประเมินผลลัพธ์ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดนครพนม