กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2566 ผ่านรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting)

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 6นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2566 ผ่านรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยมี นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ ซึ่งมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
2, ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ไตรมาสที่ 1
3. การพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ
4. การพิจารณารูปแบบการตรวจสอบภายในของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2566