กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ติดตามและประเมินผลลัพธ์โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จำนวน 2 โครงการ

วันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุน ร่วมกับ ข้าราชการและพนักงานกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ ตำบลแม่กิ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามและประเมินผลลัพธ์โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะชุมชน ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562
2) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ตำบลแม่กิ๊ (การทอผ้าลายขอ) ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2565
1) โครงการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์ จากถุงพลาสติก กระป๋อง ขวดพลาสติก ใบไม้ และเศษอาหารการคัดแยกขยะ และกิจกรรมสาธิต และลงมือปฏิบัติ การใช้ปฏิบัติ การใช้ประโยชน์ จากถุงพลาสติก กระป๋อง ขวดพลาสติก ใบไม้และเศษอาหาร ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงาน ก,ส,ค, ได้ติดตามผล กระทบของโครงการผ่านระบบ การประชุมทางไกลออนไลน์ ( zoom) เมื่อปีงบประมาณ 2564 และได้ตั้งเกณฑ์การประเมินผลกระทบ คือ ชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะ และนำมารีไซเคิล ได้ร้อยละ 95 จากการติดตามพบว่า ในปีงบประมาณ 2564 - 2565 ชุมชนสามารถจัดการขยะได้มากกว่า ร้อยละ 96 นอกจากนี้ยังพบว่า องค์กรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการรับซื้อขยะจากการเปิดตลาดนัดซื้อขยะ และจ่ายเงินตามราคาที่กำหนดเป็นการรับบริจาคขยะทุกวันพุธ-พฤหัส โดยการแลกน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างรถ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาซักผ้า-ปรับผ้านุ่ม น้ำยาสารจับใบ (น้ำยาทางการเกษตร) ให้แก่ผู้บริจาคทุกๆ 50 กิโลกรัม ต่อ 1 ขวด และนำเงินจากการขายขยะไปจัดสวัสดิการ ได้แก่ การเกิด การตาย และเจ็บป่วย นอกจากนี้สนับสนุนเงินด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนในตำบลแม่กิ๊ โรงเรียนละ 3,000 บาท ต่อปี รวมทั้งการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นประจำทุกปี และองค์กรมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะตามภารกิจ โดยมีเป้าหมายจะนำขยะไปรีไซเคิลให้ได้ร้อยละ 100
2) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ตำบลแม่กิ๊ (การทอผ้าลายสขอ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โดยมีการจัดกิจกรรมการบรรยายความเป็นมาลักษณะเด่น ของผ้าลายขอ การฝึกการทอผ้าลายขอ และการฝึกออกแบบผ้าลายขอไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ผลสำเร็จของโครงการ
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถทอผ้าลายขอได้ทุกคน โดยสามารถนำความรู้ไปผลิตผ้าลายขอสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวัน โดยผลิตกระเป๋าย่าม เสื้อ ผ้าพันคอ และผ้าถุง ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาความชำนาญในการทอผ้าลายขอสำหรับจัดจำหน่าย
2. กลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมูลค่าผ้าทอลายขอ โดยการตั้งราคาจัดจำหน่าย จากผ้าลายท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เดิมจำหน่าย 350 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 750 บาท
3. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ความต้องการของตลาด เช่น ในปัจจุบันกลุ่มคนทำงานนิยมสวมใส่ผ้าลายขอในวันศุกร์ของคนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนิยมผ้าย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ จากการติดตามโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับองค์กร และกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของการต่อยอดโครงการ เช่น การสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภครับทราบ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ภายใต้ข้อจำกัดของระบบสาธารณูปโภค (สัญญา Internet ไฟฟ้า) ภาษา ระบบความคิด และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นข้อท้าทายในการพัฒนาโครงการต่อไป