กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เชิญชวนประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เชิญชวนประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ด้านผู้สูงอายุ
- ด้านเด็กและเยาวชน
- ด้านคนพิการ
- ด้านสตรีและครอบครัว
- ด้านการให้คำปรึกษา
- ด้านกีฬา
- ด้านอาชีพ
- ด้านปฐมพยาบาล
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
#คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และจำนวนผลงาน
#กำหนดส่งผลงาน
วันนี้ - 20 ธันวาคม 2565
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โทร 0 2659 6287 และ 0 2659 6395
อีเมล supasit.k@dsdw.go.th