กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 8/2565

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน การประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 8/2565 ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 73 จังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.ขอให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนดำเนินการ
- ตรวจสอบสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนและรวมทั้งหลักฐานเอกสาร
- ปรับระยะเวลาการทำงานให้เร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ
2. แจ้งกรอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. แจ้งแนวปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. การจัดทำแบบรายละเอียดการติดตามและรายงานผลโครงการและหลักฐานการเงิน ประจำปี 2565
5. การโอนเงินคงเหลือส่งคืนส่วนกลาง
6. การจ่ายเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการโอนเงินประกันสังคม
7.การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ ในปีงบประมาณ 2566
8. การคัดเลือกโครงการที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2565