กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 1 องค์กร 1 โครงการ