กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาชุดความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์โครงการ” รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ