กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ขอแสดงความยินดี

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
นางสาวภัทรพร อิ่มสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน
- พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
1) นางสาวหทัยภัทร แก้วบุญ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
2) นายทวีศักดิ์ พูนยอด ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
3) นางสาวประณยา น้อยทิม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
4) นายวรากร ลิ่มเถาว์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
5) นางสาวจุฬาลักษณ์ ปะนะรัตน์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ประจำปี 2565
1) นางสาวจริยา บำรุงทรัพย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
2) นางสาวสุรักษ์ พูนะกูล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
3) นางสาวรัตนา เจริญรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
4) นางสาวอรณิช มะยมหิน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา