กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนฯ และร่วมกันพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และรายงานสถานะการเงิน (Cash Flow) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2665
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับองค์การสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565
3. พิจารณารายงานผลความสำเร็จในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลกระทบ (Impact) ของโครงการจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดระยอง จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 องค์กร 5 โครงการ
4. พิจารณารายงานผลความสำเร็จในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จันทบุรี และตราด จำนวน 4 องค์กร 4 โครงการ
5. พิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566