กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การเปิดรับสมัครกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการเลือก และเลือกตั้งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ประชาสัมพันธ์
เนื่องด้วยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 กำลังจะครบวาระ 3 ปี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นี้
จึงขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการเลือก และเลือกตั้งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หรือลิงค์ที่แนบมานี้
https://swpc.or.th/.../%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9.../