กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 7/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 7/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2566
2. แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฎิบัติการประจำปี 2566
3. (ร่าง) กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีบัญชี 2566
4. ขอขยายระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด