กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประธานการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 7/2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 7/2565 ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 73 จังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แจ้งพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่อง
- ติดตามการจัดส่งเอกสาร และแจ้งการดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ขอให้พนักงานกองทุนฯ จังหวัด สะท้อนปัญหาการดำเนินงานกองทุนฯ
2. การติดตามการจัดส่งแบบเสนอโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม
3. ซักซ้อมการโอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เข้าบัญชีกองทุนฯ ส่วนกลาง
4. ซักซ้อมการดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการดำเนินการจัดทำรายละเอียดการติดตามและการรายงานผลโครงการและหลักฐานการเงิน ประจำปี 2565
5 การติดตามการจัดส่งแบบรายงาน กสส.03 และหลักฐานทางการเงิน ประจำปี 2565
6. การสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกองทุนฯ ประจำปี 2565