กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การติดตามและประเมินผลกระทบ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นประธานในการติดตามและประเมินผลกระทบ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายศุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและพนักงานกองทุนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลโครงการจำนวน 2 โครงการ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1) โครงการค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ที่มีการจัดกิจกรรมโดยนำกระบวนการค่ายลูกเสือมาใช้ละลายพฤติกรรมและฝึกวินัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ถูกคุมประพฤติในคดียาเสพติด จำนวน 50 คน และมีอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน นอกจากการทำกิจกรรมค่ายลูกเสือแล้วยังมีการฝึกทักษะด้านอาชีพ ดังนี้
1. การทำลูกประคบ
2.การซ่อมรถจักยานยนต์
3.การเรียนรู้ โมเดล เศรษฐกิจพอเพียงทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายศรีพัชรินทร์
ผลของโครงการพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง การรู้จักตนเองและผู้อื่น การจัดการอารมณ์ การจัดการความเครียด เป็นต้น มีภาวะผู้นำ และสัมพันธภาพกับคนรอบข้างโดยกล้าแสดงออกด้านพฤติกรรมต่อครอบครัวในทิศทางที่ดี สามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้นไม่เป็นภาระของครอบครัว และรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพื่อน
2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส เข้าสู่อาชีพใหม่เพื่อสร้างรายได้และการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ภายหลังสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 (สสว.5)
โดยมีกิจกรรมอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์การเพิ่มรายได้แบบวิถีชีวิตแบบ New Normal
หลักสูตรที่ 2 พม เบสิค บาริต้า
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน พบว่า เกิดการสร้างอาชีพหลัก โดยในหลักสูตรที่ 1 กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเทคนิคมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จากการเกิดสถิติข้อมูล สามารถสร้างรายได้จากเดิม เฉลี่ยเดือนละ 5,000 – 100,000 บาท ต่อเดือน
หลักสูตรที่ 2 กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ จากการเรียน การสอน มาปรับใช้ เพื่อเปิดร้านกาแฟโดยใช้เงินทุนของตนเอง และการเป็นBartenderในโรงแรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีความเข้มแข็งจนสามารถจัดตั้งชมรมมักโฮมแพงจิตอาสา ในอนาคตจะขอยื่นจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 พนักงานกองทุนในงาน ติดตามและประเมินผล ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และติดตามผลของโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการ ด้วย