กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 6/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก พม. ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 6/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้
1. การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 1 โครงการ
2. การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ
3. ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565
4. การขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
5. ปรับแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.01)
6. ขอขยายระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
7. ร่างนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2565