กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.ส.ค. ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน (ตำบลบ้านนา) เพื่อติดตามและประเมินผลกระทบโครงการอบรมช่างชุมชนจิตอาสา ขององค์กรชุมชนตำบลบ้านนา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ นาวิกพล กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นประธานการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.ส.ค. ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน (ตำบลบ้านนา) เพื่อติดตามและประเมินผลกระทบโครงการอบรมช่างชุมชนจิตอาสา ขององค์กรชุมชนตำบลบ้านนา โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยช่างจิตอาสาภายในตำบลบ้านนา จำนวน 20 คน
จากการติดตามผลพบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ใน 3 เรื่องคือ การมุงหลังคา ก่ออิฐผสมปูน และงานประตูหน้าต่าง และภายหลังสิ้นสุดโครงการ สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ จำนวน 4 คน โดยมีรายได้วันละประมาณ 500 บาท อีกทั้งได้รวมตัวกันทำจิตอาสาด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคนในพื้นที่ จำนวน 62 หลัง และรวมตัวสร้างครัวที่ทำการชมรมธีราธรเพื่อผู้พิการ จำนวน 1 ห้อง
.