กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2566 – 2570

เมื่อวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2566 – 2570 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อร่างกลยุทธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ เป้าหมายหลัก
2) วิเคราะห์สถานการณ์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ด้วยเทคนิค TOWS Matrix
3) กำหนดแผนงานโครงการในแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ระยะ 5 ปี