กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก. พส. ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่ร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จำนวน 1 องค์กร 1 โครงการ