กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 5/2565 ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 71 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการติดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดฯ ที่ได้รับการประสานจากส่วนกลางให้เร่งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
2. การติดตามการจัดส่งแบบเสนอโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม ที่ได้รับเงินกองทุนฯ ประจำปี 2565
3. การติดตามการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการปี 2566
4. การติดตามการจัดส่งแบบรายงาน แบบ กสส.03 และหลักฐานทางการเงิน ประจำปี 2565
5. ติดตามการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปี 2565