กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้
1.การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2. รายงานผลความสำเร็จในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลกระทบ (Impact) ของโครงการจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา
3. การกำหนดค่าเป้าหมายของการนำระบบสารสนเทศและดิจิทัสมาใช้และประเมินผลลัพธ์
4. ขอขยายระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
5. การตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง กรณีองค์การสวัสดิการสังคมขอจัดซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด - 19 แบบตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (Antigen Test Kit) ในโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม