กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน การประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 4/2565 ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 73 จังหวัด เพื่อคิดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แจ้งเจ้าหน้าที่กองทุนฯ จังหวัด ให้ขับเคลื่อนและติดตามการใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ การติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนระยะยาว ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. การใช้ e-mail @dsdw.go.th ภาครัฐของพนักงานกองทุนฯ ทุกจังหวัด เพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสารและสื่อสารการปฏิบัติงาน
3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ได้อนุมัติ
4. การติดตามการจัดส่งแบบเสนอโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม
5. แจ้งการดำเนินการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการปี 2566
6. เร่งรัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
7. ซักซ้อมการดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)
8. การติดตามการจัดส่งแบบรายงาน ก.ส.ส.03 และหลักฐานการเงิน ประจำปี 2564-2565 ที่ยังคงค้าง
9. ติดตามการสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปี 2565