กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการปฎิบัติงานคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ (ร่าง) แผนกระบวนการจัดการความรู้ เรื่องการวิเคราะห์โครงการ

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการปฎิบัติงานคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ (ร่าง) แผนกระบวนการจัดการความรู้ เรื่องการวิเคราะห์โครงการ