กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนฯ ในงานสัมมนาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนฯ ในงานสัมมนาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหัวข้อ “บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบนเส้นทางการเมืองไทย” ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้นดาดฟ้า ห้างเดอะไบรท์ พระราม 2 ซึ่งประกอบ ด้วย คณะกรรมาธิการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนฯ ร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆอีก ๑๖ แห่ง โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ พร้อมแจกคู่มือและแผ่นพับการขอรับการสนับสนุน ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชม จำนวน ๑๕๐ คน