กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก พส. ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาขอปรับแผนการจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565