กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 9/2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก พส. ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Client ครั้งที่ 9/2564