กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีบัญชี 2565”

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีบัญชี 2565” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทบทวนและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานกองทุน ฯ จากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง