กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.พส. ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
1. (ร่าง) แผนปฎิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565
2. รายงานผลความสำเร็จในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลลัพธ์ของโครงการจังหวัดสกลนคร (จำนวน 2 โครงการ) และจังหวัดบึงกาฬ (จำนวน 1 โครงการ)