กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก พม. ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้
1. กำหนดวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2. กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม