กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 9/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.พส. ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 9/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าร่วมประชุม ฯ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน 2 โครงการ