กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 5 นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 2 โครงการ