กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ส.ค. ร่วมรับฟังการรายงานผลและแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ เป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด ในเรื่องการขอรับการสนับสนุนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามมีข้อสังเกตว่า จะต้องหารือถึงความเชื่อมโยงของการดำเนินงานใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครองเด็ก และกองทุนผู้สูงอายุ และพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ของกองทุนฯ จังหวัด คือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้องค์กรต้องเลื่อนกิจกรรม และบางองค์กรขอยกเลิกโครงการ