กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงาน ก.ส.ค. ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสกลนคร ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกับองค์กร จำนวน 2 องค์กร คือ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผัก ผลไม้ และอาหาร เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน ก.ส.ค. ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสกลนคร ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกับองค์กร จำนวน 2 องค์กร คือ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผัก ผลไม้ และอาหาร เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง ซึ่งดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการเสริมความรู้และสร้างอาชีพ โดยผลการติดตามและประเมินผล พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ปรับใช้เพื่อสร้างอาชีพเสริมลดรายจ่ายในครัวเรือน และเกิดการเรียนรู้ เพื่อปรับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน และสร้างความเข้มแข็ง