กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จังหวัด

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ส.ค. และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน โดยพบอุปสรรคในการดำเนินงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบางองค์กรยังไม่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการได้ตามที่อนุกรรมการให้ข้อเสนอแนะ