กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการประชุม ฯ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้
1. การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. (ร่าง) แผนปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลกองทุน ประจำปี 2565
3. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ ฯ กรณีให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019