กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Client ระหว่างส่วนกลางกับพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 7/2564

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 5 นายกิตติ อินทรกุล เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Client ระหว่างส่วนกลางกับพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 7/2564 โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและติดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม