กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปี 2564
2. การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565
3. (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ กรณีให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019