กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564

ประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีบัญชี 2565