กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแบบเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ