กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 2 นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานโดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2. รายงานผลความสำเร็จในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้การสนับสนุน
3. (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ กรณีให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กรณีการยื่นเสนอโครงการ
5. การปรับแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564
6. แนวทางการสนับสนุนโครงการในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
7. การขยายระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชัยภูมิ