กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น และพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น และพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2564