กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองคุ้มครองสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รวมจำนวน 3 โครงการ

.