กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ครั้งที่ 3/2564 โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ) เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของพนักงานกองทุนส่วนภูมิภาค และเพื่อนร่วมงานสู่วนภูมิภาคที่ร่วมปฏิบัติงานกับพนังงานกองทุนฯ ส่วนกลาง เพื่อให้คะแนนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนดีเด่น ปี 2564 จากการประชุมที่ประชุมมีมติเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 5 คน