กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และกรรมการผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และกรรมการผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน