กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Client ระหว่างส่วนกลางกับพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 6/2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Client ระหว่างส่วนกลางกับพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

.